Põhikiri
PDF
Petangiklubi Kalev PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Petangiklubi Kalev (edaspidi Klubi) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhitegevus on suunatud petangi edendamisele.
1.2. Klubi ametlik nimi on: mittetulundusühing Petangiklubi Kalev (lühend PK Kalev).
1.3. Klubi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. Klubi ühendab petangi vastu huvi tundvaid ja seda arendada soovivaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
1.5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, sporti juhtivate organisatsioonide juhtnööridest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.7. Majandusliku tulu saamine ei ole Klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete, asutajate, juhtimis- või kontrollorganite liikmete vahel ei jaotata.
1.8. Klubi on oma tegevuses sõltumatu nii poliitilistest, religioossetest kui majanduslikest mõjutustest, mis võivad takistada tema eesmärkide täitmist ja petangi arendamist.
1.9. Klubi teeb koostööd Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, teiste isikute ning välisriikide ja rahvusvaheliste samalaadsete organisatsioonidega.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. Klubi eesmärk on Klubi liikmetele sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine ning petangis sportlike tulemusteni jõudmine.
2.2. Eesmärkide täitmiseks Klubi:
2.2.1. koondab ja ühendab isikuid, kes on huvitatud petangist;
2.2.2. organiseerib võistlusi ja üritusi teiste petangiklubidega, võtab osa petangivõistlustest, korraldab petangitreeninguid, spordilaagreid ja muid seltskondlikke üritusi, võimaluse korral hangib treeninguteks ja võistlusteks vajalikku spordi- ja muud varustust ning palkab treenereid ja juhendajaid;
2.2.3. sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid ning võtab vastu varalisi annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt Klubi põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

III KLUBI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Põhikirjas ettenähtud ülesannete täitmiseks on Klubil õigus:
3.1.1. rajada spordiehitisi, harjutuspaiku;
3.1.2. autasustada ja esitada autasustamiseks oma liikmeid; anda välja auhindu (ka rahalisi), stipendiume, tunnistusi ja diplomeid;
3.1.3. korraldada palgaliste ja vabatahtlike treenerite ning juhendajate koolitusi;
3.1.4. tegeleda sporditarvete tootmise, hankimise, müümise, parandamise ja laenutamisega; arendada kirjastustegevust;
3.1.5. omada spordirajatisi ning majutus- ja toitlustusettevõtteid;
3.1.6. asutada sihtasutusi ja olla teiste juriidiliste isikute liikmeks, tegeleda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ettevõtlusega;
3.1.7. osta ja müüa väärtpabereid, korraldada loteriisid ja ennustusvõistlusi ning luua sihtfonde spordi ja kehakultuuri arendamiseks;
3.1.8. võtta vastu annetusi ja pärandusi;
3.1.9. omada Klubi tegevuse arendamiseks kinnis- ja vallasvara, üürida ja rentida neid teistelt isikutelt; anda teistele isikutele üürile oma vara; sõlmida lepinguid ja võtta varalisi kohustusi;
3.1.10. ettevõtluse tulemusel tekkinud vahendeid kasutada seltsi liikmete toetamiseks spordi massilisuse ja -meisterlikkuse arendamisel;
3.1.11. Klubi ei vastuta oma varaga liikmete kohustuste eest ning Klubi liikmed ei vastuta oma varaga Klubi kohustuste eest.

IV KLUBI LIIKMED, VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Liikmete vastuvõtmise kord:
4.1.1. Klubi liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, olenemata rahvusest, vanusest või soost, kes tunnistab ja täidab käesoleva põhikirja nõudmisi, osaleb aktiivselt Klubi tegevuses ning tasub ühekordse liitumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
4.1.2. Liikmeks saada sooviv isik peab esitama kirjaliku avalduse, milles ta kinnitab oma allkirjaga, et on tutvunud käesoleva põhikirjaga ja soostub täitma Klubi liikme kohustusi.
4.1.3. Liikmeks saada sooviva isiku sobivust või mittesobivust Klubisse arutab Klubi juhatus, kes otsustab selle hääletamise teel. Isik võetakse Klubi liikmeks, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Liikmeks vastuvõtmise otsus jõustub, kui juhatuse koosolekul osalevad vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsusest teatatakse liikmekandidaadile 10 päeva jooksul.
4.2. Klubi liikmel on õigus:
4.2.1. osaleda kõigil Klubi üritustel ning tegevustes;
4.2.2. kasutada Klubi poolt loodud sportimistingimusi ning vaba aja veetmise võimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
4.2.3. kasutada Klubi sümboolikat ja vara vastavalt üldkoosoleku otsusele;
4.2.4. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös isiklikult või esindaja kaudu.
4.2.5. valida ja olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
4.2.6. esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
4.2.7. Klubist mistahes ajahetkel välja astuda.
4.3. Klubi liige on kohustatud:
4.3.1. järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
4.3.2. tasuma õigeaegselt Klubi liikmemaksu;
4.3.3. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Klubi vara;
4.3.4. tagastama Klubist väljaastumisel tema valduses oleva Klubi poolt kasutamiseks antud Klubi vara.
4.3.5. Teisi kohustusi liikmeskonnale saab kehtestada Klubi üldkoosolek.
4.4. Klubist väljaastumine:
4.4.1. Klubi liikmel on õigus igal ajal avalduse alusel Klubist välja astuda.
4.4.2. Klubist väljaastunud liige kustutatakse Klubi nimekirjast ning otsusest teatatakse temale 10 päeva jooksul.
4.5. Klubist väljaarvamine:
4.5.1. Liikme võib Klubist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on Klubi oluliselt kahjustanud moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite või nende juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata liikmemaksu pikema perioodi vältel.
4.5.2. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
4.5.3. Klubist väljaarvamise otsustab üldkoosolek hääletamise teel. Klubist arvatakse isik välja, kui selle poolt on hääletanud üle poole kohal viibinud Klubi liikmetest. Otsus jõustub, kui hääletamisel on osalenud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest.

V KLUBI JUHTIMINE

5.1 Üldkoosolek:
5.1.1 Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Klubi tegevust juhatus.
5.1.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord majandusaasta jooksul.
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1. Klubi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
5.2.2. Klubi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
5.2.3. Klubi eesmärgi muutmine;
5.2.4. Klubi liitumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
5.2.5. Klubi juhatuse ja revidendi valimine, juhatuse liikmete ja revidendi volituste ennetähtaegne lõpetamine;
5.2.6. majandustegevuse aastaaruande ning revidendi aruande kinnitamine;
5.2.7. juhatuse otsuste ja ettekirjutuste tühistamine ja/või muutmine;
5.2.8. muude Klubi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis on toodud käesolevas põhikirjas või seadusandluses.
5.2.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Klubi liikmetest või nende esindajatest.
5.2.10. Üldkoosolekul on igal Klubi liikmel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või temale nõude esitamisest.
5.2.11. Põhikirja muutmine, Klubi lõpetamine, ühinemine teiste organisatsioonidega ja Klubi eesmärgi muutmine otsustatakse kohalolevate liikmete vähemalt 2/3 häälteenamusega, kusjuures antud otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt 2/3 Klubi liikmete kohalolek.
5.3. Juhatus:
5.3.1. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse määramata tähtajaks.
5.3.2. Juhatuses on 1-5 liiget.
5.3.3. Kui juhatuse liikmeid on 2 või rohkem, valivad nad enda hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd.
5.3.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
5.3.5. Kõik juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete arvu poolthäälte enamusega ning kõik eriarvamused protokollitakse. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled juhatuse liikmed.
5.3.6. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla juhatuse esimees ja protokollija.
5.3.7. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
5.3.8. Juhatuse pädevusse kuulub Klubi tegevuse ja majandamise jooksvate küsimuste otsustamine.
5.3.9. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Klubi kõikides õigustoimingutes, kui üldkoosolek ei määra teisiti.

VI KLUBI TEGEVUSE REVIDEERIMINE

6.1. Klubi kontrollorgan on revident, kes valitakse üldkoosolekul.
6.1.1. Revident esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjonaruande.

VII KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

7.1. Klubi vahendid ja vara moodustavad:
7.1.1. liitumis- ja liikmemaksud;
7.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
7.1.3. riigi ja kohalike omavalitsuste toetused;
7.1.4. fondide ja sihtkapitalide toetused;
7.1.5. dotatsioonid;
7.1.6. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja reklaamilepingute tulud;
7.1.7. muud seadusega lubatud laekumised.
7.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ja neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
7.3. Kokkuleppeliselt võib Klubi kasutada oma tegevuses Klubi liikmeskonna isiklikke vahendeid, hüvitades nende omanikele vastavad kulud.
7.4. Klubi peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele.
7.5. Klubi raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollib seaduses sätestatud korras revident.

VIII KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusandlusega sätestatud korras.
8.2. Klubi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud Klubi vara tulumaksusoodustusega mittelutulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

IX VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Käesoleva põhikirja tõlgendamisega seotud vaidluste korral lähtutakse Eestis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
Käesoleva põhikirja on asutajad kinnitanud Klubi asutamiskoosolekul 7. detsembril 2007. a.

Cha - Tea for allKultuurkapitalKatrekKalev SPA
Hasartmängumaksu nõukoguIluum
PostimeesPremiaROISpordi ja NoorsooametTallegg
Sitemap